top of page

HYR LOKAL HOS OSS!

Birkagården har ett stort utbud av lokaler du kan hyra för alla tillfällen – barnkalas, styrelsemöte, föreningsträff eller kanske nån annan tillställning?

 

Samlingsalen på ca 200 kvm passar för dans, rörelse och andra roligheter som kräver utrymme. Tysta rummet har en stor skärm med all teknik som krävs för när nån behöver vara med på distans. Blomsterfesten är ett färgglatt sagorum för småttingarnas festligheter och Ateljéns otroliga ljusinsläpp gör det lite lättare att vara hobbykonstnär! 

 

 

Nedan ser du alla våra lokaler!

VÅRA LOKALER

BOKNININGSVILLKOR


Villkor för att hyra lokal på Birkagården är att den verksamhet som ska bedrivas är legal och omfattar grundläggande demokratiska värderingar och principer om alla människors lika värde. Det är ej tillåtet att i våra lokaler bedriva verksamhet med inslag av våldsbejakande extremism, ej heller propaganda för rasism, nazism eller andra främlingsfientliga uppfattningar. I våra lokaler behandlas alla lika oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsvariation.Arrangemang som strider mot detta kan inte beredas plats på Birkagården.
 

 1. Avtal om uthyrning av lokal ska vara skriftligt.

 2. Uthyrare ska uppge arrangemangets innehåll och inriktning.

 3. Lokalen hyrs ut i befintligt skick och ska återställas efter hyrestiden.

 4. Utlämning och återlämning av nyckel görs upp med lokalansvarig.

 5. Eventuell disk ska tas ner till serveringen såvida inte annat överenskommits med ansvarig lokaluthyrare.

 6. Den tid lokalen hyrs ska även inrymma tid för förberedelse och efterarbete. Hyresgästen får tillträde till lokalen först på avtalad tid och lokalen ska lämnas när hyrestiden är slut.

 7. Hyresgästen ska inhämta godkännande från lokalansvarig om särskild teknisk utrustning som rökmaskin och liknande ska användas.

 8. Det åligger hyresgästen att inhämta eventuellt nödvändiga polistillstånd.

 9. På Birkagården råder förbud mot alkohol. Rökning är ej tillåtet, ej heller i anslutning till entreér.

 10. Hyresgästen ansvarar för att det råder god ordning i och runt lokalen. När den lämnas ska samtliga fönster vara stängda och lamporna släckta. Birkagården äger rätt att debitera hyresgästen för skador på lokal och utrustning samt ej återlämnad nyckel.

 11. Hyresgästen ska utse en kontaktperson som inför Birkagården ansvarar för hyresgästens verksamhet enligt vad som gäller i dessa villkor. Kontaktpersonen ansvarar även för in formation till deltagarna om var nödutgångarna finns samt att övriga skyddsföreskrifter följs.

 12. Vid avbokning senare än 4 veckor innan uthyrningsdagen debiteras 50% av hyreskostnaden.Vid avbokning mindre än 7 dagar innan uthyrningen debiteras 100%. 

 13. Lokalhyran ska betalas mot faktura inom 30 dagar.

 14. Vid avtalsbrott kan Birkagården besluta om att avtalet om hyra av lokal omedelbart ska upphöra. Hyresgästen ansvarar själv för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med sådan avbokning.

 15. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som ligger utanför Birkagården kan råda över och som innebär att lokalerna inte kan brukas, medför ej skadeståndsskyldighet för någon av parterna. Dock gäller även under sådana förhållanden skyldighet för hyresgästen att betala hyra enligt §12 & 13.

 16. Vid bokning av stående tider under längre perioder, tex. hel termin, debiteras 20% av hyreskostnaden vid bokningstillfället, 50% efter halva uthyrningen och återstående 30% vid hyresperiodens slut.Vid avbokning senare än 30 dagar före hyresperiodens början debiteras 50% av hyran för hela hyresperioden.Vid avbokning under hyresperioden debiteras 100% för genomförda och kommande hyrestillfällen i den påföljande veckan och därefter 50% till hyresperiodens slut. 

Ladda ner bokningvilkor

BOKNINGSFÖRFRÅGAN (ALLT UTOM STUDION)

Skicka en bokningsförfrågan så återkommer vi så snart vi kan

Vilken lokal vill du boka

Tack för att du skickar in!

bottom of page